AVOMINNE- KLINIKAN LAHDEN TOIMIPISTEEN KUNTOUTUKSEN ARVIOINTIA:

Hakasaari, Katja (2022).

”Tässä tutkimuksen tuloksissa painottuu asiakkaan subjektiivinen kokemus kuntoutuksen aikana tapahtuvasta muutoksesta kuntoutujan kokemusmaailmassa. Tutkimuksen tuloksien perusteella Avominnen päihdekuntoutusjakson aikana kuntoutujien psyykkinen hyvinvointi koheni ja heidän kokemansa psyykkiset oireet vähenivät. Kuntoutujat kokivat seurantajakson aikana myönteistä muutosta henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa sekä toimintakyvyn lisääntymisessä…”

Sosiaalisten suhteiden merkitys ja vertaisuuden voima -Helsingin Avominne klinikalla riippuvuushoidossa olleiden kokemuksia:

 Paakkanen, Katri; Syrjä, Ida (2022).

”Päihderiippuvuudet ja päihteiden käytöstä aiheutuvat haitat ovat laajasti esillä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 

Päihdepalveluiden kirjo on jakautunut julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välille. Työelämän yhteistyökumppanina ja opinnäytetyön tilaajana on Avominne, joka on yksityinen Minnesota-malliin perustuva riippuvuuskuntoutusta tuottava yritys. STM:n alainen Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on antanut suosituksen alkoholiriippuvuuden hoidossa tai kuntoutuksessa käytettävistä vaikuttaviksi todetuista psykososiaalisista menetelmistä.

 

12 askeleen ohjelma, jollaiseen Minnesota-hoitokin perustuu, on mukana näissä suosituksissa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Avominnen Helsingin klinikalla vuosina 2016–2021 olleiden potilaiden kokemuksia hoidosta sekä tuottaa tietoa raittiuden ylläpitämisestä ja vaikutuksista koettuun elämänlaatuun…”