Tiedote 10.9.2022

AVOMINNE KLINIKOIDEN PERUSTAJAN MIKA ARRAMIEHEN TOIMENPIDELISTAUS PÄIHDEHAITTOJEN VÄHENTÄMISEKSI

Laadin toimenpidelistan 21 vuoden tieto- ja kokemustaustalla yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja riippuvuussairauksien hoitotyön ja johtamisen ammattilaisena. Alkuperäisen toimenpidelistan laadin Sipilän hallituksen hallitusneuvotteluihin Keskusta-puolueelta tulleen pyynnön perusteella. Päihderiippuvuuden hoitoon panostaminen ja päihdehaittojen korjaus oli yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista, mutta koska uudistuksen tekijät eivät muuttuneet, eivät asiatkaan muuttuneet (alla kohta 6).

Vuonna 2005 tekemäni moderni ja tieteeseen perustuva päihderiippuvuuden sairauskäsitys pohjana ja uusi suomalaiseen kulttuuriin kehitetty riippuvuuksien Avominne-hoitomalli on tuottanut merkittävää hoitovaikuttavuutta tutkitusti jo vuodesta 2005. Perustamallani Avominne klinikoilla on seitsemän toimipistettä. Tiedosta, tieteestä ja hoidossa olleiden sekä heidän läheisten kokemuksista on nivottu laaja tietokirja –Viimeinen pisara (Mika Arramies & Tuulikki Hakkarainen. Avominne kustannus 2013). Laatukäsityksessämme hyvät hoitotulokset ovat tärkein mittari. Päihderiippuvuutta ei hoideta tuloksekkaasti lääkkeillä, mutta lääketieteen osuus on yhtenä osa-alueena kokonaisvaltaisessa toipumisprosessia tärkeä (katso lääketieteen osuus toipumiskeskeisen hoidon kokonaisprosessissa). Sama koskee myös sosiaalista kuntoutusta. Päihderiippuvuus ei ole mielensairaus, vaikka se oirehtii voimakkaasti mielessä. Se ei ole myöskään sosiaalinen- tai psyykkinen oire jostakin. Päihderiippuvuus on alkuperäinen, neurobiologinen, etenevä sairaus, jota sairastaa n. 400.000 suomalaista. Sairauden puhkeamiseen vaikuttaa merkittävimmin geneettinen perimä, alttiustaso. Suomessa ei tiedon puutteen vuoksi kyetä hoitamaan/ tunnistamaan päihderiippuvuutta. Ne tuottavat pelkälle julkiselle taloudelle n. 6-7 kertaa enemmän menoja (n. 8mrd eur/v) verrattuna tuloihin. Koko yhteiskunnalle koituu haittakuluja jopa 13 mrd/ vuosi (M. Arramies. selvitys. 2022. Avominne.fi).  

10% alkoholia käyttävistä käyttää n. 50% kaikesta alkoholista. Suomi on Euroopan kärkimaa alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa. Päihderiippuvuuden ja päihteiden käytön seurauksena kuolee Suomessa tuhansia ihmisiä ja merkittävästi enemmän kuin vaikuttavamman hoitokulttuurin omaavissa Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Vanha valistus ja koulutus, veropolitiikka, alkoholin saatavuuden rajoittaminen, pelkkä haittoja vähentävä huumehoito ja kontrollipolitiikka eivät toimi tehokkaasti. vaan tarvitsemme hoitokeinoja, jotka ovat olleet jo vuosikymmeniä käytössä useissa muissa maissa. Säästöt voisivat olla tulevaisuudessa n. 1,5 – 3 mrd eur/ vuosi kun: 

  1. KELA:ssa on hyvät ohjeistukset päihderiippuvuuden hoitoon sairauslomineen ja myös lainsäädäntömmekin on laadittu hyvin päihdesairauksien hoitoa silmällä pitäen. Koska Suomessa yleinen, vaikuttavuutta hoitotyössä tuottava tieto puuttuu, olisi KELA:n virkailijat/ lääkärit täsmäkoulutettava (3-4 tuntia riittää) ymmärtämään riippuvuussairauksien mekanismit ja niiden “lääkkeetön”/ päihteetön hoito. Lääkärikunnan koulutus tulisi tämän jälkeen, jotta heillä olisi paras mahdollinen tieto diagnostiikan tekoon ja  edelleen potilaan/ asiakkaan hoitoonohjaukseen. Tämän hetken kokemus on, että ei osata tai voida merkata ICD  tautiluokituksella päihderiippuvuusdiagnoosia ykkösdiagnoosiksi sillä tällöin potilas/ asiakas joutuu vaikeuksiin esim. Kelan tai vakuutusyhtiön kanssa. Kun ykkösdiagnoosiksi merkitään “väärä” sairaus, aletaan hoitamaan ja usein lääkitsemään väärää sairautta ja asiat menevät huonompaan suuntaan.
  2. Valinnanvapautta valita itselleen sopivin päihdehoitopalvelu tuetaan hyvinvointialueella. Päihdehoito ja mielenterveyspalvelut (ei anneta valinnanvapautta) erotetaan näiltä osin toisistaan. Päihdehoitopalvelujen tuottajien listauksen kriteerit ovat nykyisen Avin ja Valviran kriteerit. Näin perustuslaki (19§ 3.mom.) toteutuu paremmin riittävästä avusta sekä asiakkaan kuulemisesta ja tarpeen mukaisesta hoidosta. Palvelujärjestelmä saadaan kilpailemaan laadulla, kustannustehokkuudella ja henkilöstön hyvinvoinnilla.
  3. Luodaan yhteiskunnalliset laatustandardit koulutukseen ja päihdehoitoihin, Laadun määrittelee pääsääntöisesti palvelun käyttäjä. Tulos eli vaikuttavuus ratkaisee, sillä edetessään päihderiippuvuus tai esim. nuoren syrjäytyminen tulee kalliiksi. Myös perhe/ läheiset pitää ottaa hoidossa huomioon (lakivelvoitteet). Ei ole merkitystä onko palvelu julkista, yksityistä tai 3. sektorin tuottamaa, kunhan se on toimivaa ja tuloksekasta.
  4. Tuetaan vain niitä toimijoita, jotka tuottavat hoitotyössä tulosta eli tervettä kilpailua laadulla – parhaimmat keinot käyttöön. Käypähoito-suositukset eivät tuota tulosta käytännön päihdehoitotyössä, sillä lääketieteen asiantuntijat eivät ole lääkkeettömien hoitojen parhaita asiantuntijoita. Jos hoitopaikka ei tuota tulosta, olisi julkisen vallan (rahoittaja/ tilaaja/ hyvinvointialue) tehtävänä saattaa paikka muuttamaan metodeja tai lopettamaan toimintansa. Valvontavastuu ja tiedolla johtaminen on tärkeää. Vaikuttavuuden mittaamiseen ja tutkimiseen on siis panostettava.
  5. Luodaan riippuvuussairauksiin esim. AMK-pohjainen koulutusjärjestelmä toimiville metodeille, lääkäreille diagnostiikkakoulutusta ja sote-alan ammattilaisille ohjeistusta minne he ohjaavat potilaita. Tämä sama tieto sairaaloihin, työpaikoille jne. Olisi myös tärkeää, että peruskoulussa olisi tietoa esim. alkoholismin voimakkaasta geneettisestä perimästä vanhakantaisen valistuksen sijaan. Kun tieto yhteiskunnassa lisääntyy, kansalaiset eivät häpeä enää riippuvuutta ja osaavat ohjata läheisen tai ystävän hoitoon tai hakea itse apua.
  6. Luodaan mahdollisimman nopeasti työryhmä kokoamaan keinoja päihdehaittojen vähentämiseksi. Työryhmän kokoonpanossa pitäisi olla kokemusta, näkemystä ja osaamista tuloksekkaasta päihdetyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Perinteiset kokoonpanot ja metodit eivät tuo uudistuksia, muutoksia eivätkä säästöjä.
  7. STM tukee ja levittää potilasjärjestö Suomen päihderiippuvaiset ry:n käytännönläheistä opasta päihderiippuvuussairauksista, läheisistä, diagnostiikasta, päihderiippuvaisen lääkityksistä ja erilaisista hoitovaihtoehdoista. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti ammattilaisille, mutta soveltuu kaikille muillekin käytännönläheisen tiedon ansiosta.

Annan mielelläni lisätietoja ja tarvittaessa myös laajemman katsauksen ongelmiin ja muutoksia vaativiin toimenpiteisiin.

Helsinki 8.9.2022

Mika Arramies

www.avominne.fi/mika-arramies/